نوشته شده در دیدگاه‌تان را بنویسید

تاثیر الیاف فولادی بر خصوصیات مکانیکی و عملکرد درمقابل حرارت و یخزدگی بتن سبک خودتراکم(پارت 2)

به کارگیري بتن غیر مسلح به علت تردي آن و ضعف در مقاومت کششی، کاربرد چندانی ندارد. این مشکل عمده، با مسـلح کـردن آن به وسیلۀ آرماتورها برطرف میگردد. ولی استفاده از آرمـاتور نیز مشکلاتی دارد. مهمترین عیب آرمـاتور ایـن اسـت کـه بخـش کوچکی از مقطع بتن را تشـکیل مـی دهـ د و باعـث غیـر همگنـی میشود.

ادامهٔ «تاثیر الیاف فولادی بر خصوصیات مکانیکی و عملکرد درمقابل حرارت و یخزدگی بتن سبک خودتراکم(پارت 2)»
نوشته شده در دیدگاه‌تان را بنویسید

تاثیر الیاف فولادی بر خصوصیات مکانیکی و عملکرد در مقابل حرارت و یخ زدگی بتن سبک خودتراکم(قسمت اول)

در سازههاي بتنی براي رسیدن بـه مقاومـت مـورد نیـاز و کـاهش تخلخـل و هـواي درون بـتن، همچنـین حصـول پایـایی، بـتن بـه روشهاي مختلف لرزانده میشود. با استفاده روزافـزون از بـتن وکمبود کارگران مـاهر سـاختمانی و مشـکلات عدیـده در اجـرا ومتراکمسازي بتن، از جمله سروصدا و هزینۀ بالاي امـور اجرایـی،تراکم بتن به طور کامل و رضایتبخش صـورت نگرفتـه و سـبب ایجاد مشـکلاتی در مقاومـت هـاي مکـ انیکی بـتن مـی گـردد.

ادامهٔ «تاثیر الیاف فولادی بر خصوصیات مکانیکی و عملکرد در مقابل حرارت و یخ زدگی بتن سبک خودتراکم(قسمت اول)»
نوشته شده در دیدگاه‌تان را بنویسید

بررسی و بهبود مشخصات مکانیکی بتن نیمه سبک مقاومت بالا با استفاده از الیاف پلی پروپیلن و مقایسه آن با بتن نیمه سبک معمولی با مصالح بومی کرمان

چکیده

امروز افزایش مقاومت و شکل‌پذیری هر چه بیشتر، مهم‌ترین و و پرکاربردترین مصالح ساختمانی یعنی بتن، دغدغه کثیری از محققان و پژوهشگران شده است و در این مقاله نیز براساس آزمایش‌های صوت گرفته تأثیر الیاف و تغییرات طول الیاف در بتن نیمه سبک مقاومت بالا تسلیح شده یا استفاده از الیاف پلی پروپیلن مورد بررسی و با بتن معمولی مقایسه گردیده است.

همچنین این مقاله در نظر دارد تا با معرفی بتن نیمه سبک مقاومت بالا با الیاف به منظور رفع یکی از بزرگترین معایب بتن نیمه سبک که خاصیت الاستیک پایین می‌باشد و منجر به مقاومت کششی پایین‌تر نبست به بتن معمولی می‌گردد، تأثیر بسزای آن در جلوگیری از ترک خوردگی و افزایش نرمی را نشان دهد. مهم‌ترین کاربردی که این نوع بتن ویژه نیمه سبک در تیرها، کف‌ها، شیب‌ها و محل‌های خوردگی و فرسایش می‌باشد. نتایج آزمایشات نشان داد که برای رسیدن به مقاومت بالای کششی و بالا بردن حداکثر تنش در بتن نیمه سبک با الیاف، تغییر طول الیاف تأثیر بسزایی دارد. همچنین استفاده از الیاف پلی‌پروپیلن موجب بهبود مشخصات مکانیکی بتن سبک مقاومت بالا نسبت به بتن معمولی می‌گردد.

کلمات کلیدی: بتن نیمه سبک، مواد حباب زا، مقاومت فشاری، پودر سنگ

ادامهٔ «بررسی و بهبود مشخصات مکانیکی بتن نیمه سبک مقاومت بالا با استفاده از الیاف پلی پروپیلن و مقایسه آن با بتن نیمه سبک معمولی با مصالح بومی کرمان»
نوشته شده در دیدگاه‌تان را بنویسید

بررسی آزمایشگاهی تأثیر جایگزین بتن الیافی توانمند در رفتار خمشی و شکل‌پذیری تیرهای بتن مسلح سراسری دو دهانه

چکیده

در یک تیر سراسری بتن آرمه، با رسیدن لنگر در مقطع بحرانی به حد نهایی، تیر دچار خرابی نمی‌شود، بلکه اگر سازه از شکل‌پذیری کافی برخوردار باشد پس از تشکیل مفصل پلاستیک در نقطه بحرانی، باز توزیع تنش و لنگر به وقوع پیوسته و سبب می‌شود که سایر نقاط سازه نیز به مقاومت و ظرفیت نهایی خود برسند. رفتار سخت شوندگی کرنش تحت کشش، از بتن الیافی توانمند یک مصالح توانمند با قابلیت جذب انرژی بالا و قابلیت ترک خوردگی‌های زیاد قبل از شکست، ساخته است.

ادامهٔ «بررسی آزمایشگاهی تأثیر جایگزین بتن الیافی توانمند در رفتار خمشی و شکل‌پذیری تیرهای بتن مسلح سراسری دو دهانه»
نوشته شده در دیدگاه‌تان را بنویسید

مطالعه پارامترهای دوام و مقاومت بتن مسلح با الياف ماكروسنتتيک پلي اولفين

چکیده

در سال‌های اخیر در دنیا کاربرد الیاف مصنوعی به منظور بهبود خواص مکانیکی و کاهش جمع شدگی بتن تازه و سخت شده، افزایش جذب انرژی و مقاومت در برابر ضربه بتن و جایگزینی آرماتورهای حرارتی و الیاف فلزی بسیار گسترش یافته است. ولی در مورد پارامترهای دوام بتن الیافی تحقیق کاربردی صورت نگرفته است. در این مقاله تأثیر الیاف ماکروسنتتیک پلی اولفین با سه شکل ظاهری فورتا فرو و کورتا بلند و بارچیپ در درصدهای حجمی مختلف بر روی نفوذپذیری تحت فشار آب و مقاومت الکتریکی و جذب آب کل بتن بررسی شده است. همچنین مقاومت فشاری و خمشی نمونه‌ها در سن 28 روزگی نسبت به نمونه‌های شاهد سنجیده شده است. آزمونه‌های مکعبی جهت انجام آزمون نفوذپذیری، جذب آب، مقاومت الکتریکی و مقاومت فشاری و آزمونه‌های منشوری (تبر) جهت انجام آزمون خمشی (کشش غیر مستقیم) بتن الیافی و بتن شاهد در آزمایشگاه ساخته شدند. به این منظور 10 طرح اختلاط با مکعب‌هایی به ابعاد 150*150*150 میلی‌متر و تیرهایی به ابعاد 150*150*600 را مطابق استانداردهای ASTM و BS که مجموعاً 170 نمونه مورد آزمون قرار گرفتند. نتایج نشان داد افزایش الیاف ماکروسنتتیک پلی اولفین در بیشتر درصدها باعث افزایش خواص مکانیکی و همچنین باعث افزایش دوام کوتاه مدت است.

کلمات کلیدی” دوام، مقاومت، بتن الیافی، پلی اولفین، کورتا بلند، بارچیپ، خمش، نفوذ

ادامهٔ «مطالعه پارامترهای دوام و مقاومت بتن مسلح با الياف ماكروسنتتيک پلي اولفين»
نوشته شده در دیدگاه‌تان را بنویسید

مقاومت فشاری بتن حاوی الیاف پلی پروپیلن پس از بارگذاری اولیه

چکیده

در پروژه‌های رایج ساختمانی، کارکردن با بتنی که هنوز به مقاومت نهایی خود دست پیدا نکرده است یک امر غیر قابل پیشگیری است. ممکن است بارهای عمدی یا غیر عمدی در روزهای ابتدایی اجرای بتن بر روی آن وارد شود که سببب خسارت به سازه و تأثیر در روند رشد مقاومت سازه شود. در این مقاله تأثیر شرایط عمل‌آوری مختلف و حضور الیاف پلی‌پروپیلن در پیش بارگذاری در سنین ابتدایی مورد بررسی قرار می‌گیرد. نتایج به دست آمده نشان می‌دهد مقاومت 28 روزه نمونه‌های پیش بارگذاری شده در 1 روز شده است.

واژه‌های کلیدی: بتن، الیاف پلی‌پروپیلن، پیش بارگذاری، مقاومت فشاری

ادامهٔ «مقاومت فشاری بتن حاوی الیاف پلی پروپیلن پس از بارگذاری اولیه»
نوشته شده در دیدگاه‌تان را بنویسید

تهیه بتن سبک با استفاده از الیاف کاغذ روزنامه باطله

چکیده

در این تحقیق، امکان استفاده از روزنامه باطله در ساخت پانل‌های بتن- الیاف مورد بررسی قرار گرفته است. عواملی که در این تحقیق مد نظر بودند شامل نسبت الیاف به سیمان در چهار سطح 5، 10، 15 و 25 درصد میزان کلرید کلسیم به عنوان ماده افزودنی تسریع کننده گیرایی در دو سطح (3 و 5 درصد) براساس وزن خشک سیمان در نظر گرفته شدند. خواص مورد بررسی شامل خمش استاتیک که در آن مدول گسیختگی مورد بررسی قرار گرفت و همچنین میزان واکشیدگی ضخامت طبق استاندارد DIN68763 اندازه گیری شد. نتایج این بررسی نشان داد که تخته‌های ساخته شده با 10 درصد الیاف روزنامه باطله همراه با استفاده از 5 درصد کلرید کلسیم دارای بیشترین مقاومت و کمتری واکشیدگی ضخامتی بودند که بهترین شرایط استفاده از الیاف روزنامه باطله را در تولید این محصول نشان می‌دهد.

ادامهٔ «تهیه بتن سبک با استفاده از الیاف کاغذ روزنامه باطله»
نوشته شده در دیدگاه‌تان را بنویسید

بررسی آزمایشگاهی مقاومت چسبندگی بتن الیافی پلی‌پروپیلن و میلگرد GFRP با قطرهای مختلف با استفاده از آزمایش بیرون کشیدگی

چکیده

استفاده از میگلردهای FRP در صنعت ساختمان‌سازی، از جمله روش‌های نوین ترمیم و مقاوم‌سازی در عصر حاضر محسوب می‌شود. از طرفی طرح اختلاط بتن و شکل سنگدانه‌ها و نحوه قرار گرفتن میلگردهای FRP در خواص مکانیکی بتن از اهمیت بالایی برخوردار می‌باشد. الیاف پلی‌پروپیلن به عنوان افزودنی، جهت مسلح نمودن انواع بتن و مخلوط‌های سیمانی و گچی مورد استفاده قرار می‌گیرد. مصرف الیاف پلی‌پروپیلن، باعث افزایش مقاومت خمشی، کششی، برشی و سایشی در بتن الیافی می‌شود. در این تحقیق ارزیابی آزمایشگاهی مقاومت چسبندگی با توجه به اندرکنش میان سطوح میلگرد GFRP با قطرهای مختلف و بتن الیافی پلی‌پروپیلن صورت گرفته است که با تست بیرون کشیدگی میلگرد GFRP از 4 نمونه استوانه‌ای 300*150 میلیمتر در آزمایشگاه انجام شده است. نتایج به دست آمده نشان داد که مقاومت چسبندگی میلگردهای GFRP و بتن الیافی پلی‌پروپیلن بیشتر از مقاومت چسبندگی میلگردهای فولادی با بتن معمولی می‌باشد. همچنین با افزایش قطر میلگرد، مقاومت چسبندگی میان بتن الیافی پلی‌پروپیلن و میلگردهای GFRP، 0.25 درصد کاهش می‌یابد.

ادامهٔ «بررسی آزمایشگاهی مقاومت چسبندگی بتن الیافی پلی‌پروپیلن و میلگرد GFRP با قطرهای مختلف با استفاده از آزمایش بیرون کشیدگی»
نوشته شده در دیدگاه‌تان را بنویسید

تولید بتن سبک الیاف دار با نخاله‌های ساختمانی و شیشه بازیافتی

چکیده

امروزه با گسترش روز افزودن ساخت و سازها در صنعت ساختمان، شاهد تخریب ساختمان‌های موجود در کشور و برداشت بی رویه معادن خدادای هستیم، که این موضوع باعث تخریب ناخواسته محیط زیست خواهد شد. درحالی که الزامات توسعه پایدار در هر کشوری زمینه استفاده از نخاله‌های ساختمانی و سایر دور ریزهای آن مانند شیشه را در ساخت مصالح جدید مانند بتن ضروری می‌سازد. از طرفی قرارگیری کشور ایران در کمربند زلزله و به کار گیری سازه‌های مقاوم در برابر زلزله با وزن کم، شکل‌پذیری و مقاومت بالا همواره مورد توجه بوده است. در این تحقیق سعی شده است از بتن سبک الیاف‌دار که از دانه‌های سبکدانه لیکا، نخاله‌های ساختمانی و شیشه بازیافتی به عنوان فاز سنگدانه و از سیمان، مواد افزودنی و آب به همراه الیاف پلی پروپیلن که نوعی پلیمر مصنوعی هیدروکربنی است با درصدهای مختلف جهت حفظ انسجام و جلوگیری از گسیختگی ترد بتن، به عنوان فاز ملات استفاده شد. که این موضوع توسط محققان زیادی از جمله داو و هانات به اثبات رسیده است. در این زمینه طرح اختلاط‌های مختلفی براساس آیین نامه BS جهت تولید بتن سبک الیاف‌دار با مصالح تشکیل دهنده ارائه شده است. که در بهنیه‌ترین شیشه (40 گرم)، سیمان (1285گرم)، آب (471 گرم)، الیاف پلی پروپیلن تک رشته‌ای نازک (20 گرم)، میکروسیلیس (60 گرم)، روان ساز (از نوع HE200 فوق روان کننده زود سخت کننده 30cc)، نتایج به دست آمده نشان داد، میانگین نمونه‌ها در سن 7 روز دارای وزن مخصوص 1770 gr/Cm3 و مقاومت فشاری 28/5 مگاپاسکال می‌باشد.

ادامهٔ «تولید بتن سبک الیاف دار با نخاله‌های ساختمانی و شیشه بازیافتی»
نوشته شده در دیدگاه‌تان را بنویسید

بررسی تاثیر نسبت طول به قطر(L/D) الیاف پلی پروپیلن بر کارایی و خواص مکانیکی بتن خودتراکم سبک حاوی سبکدانه های معدنی پومیس

” بررسی تاثیر نسبت طول به قطر(L/D) الیاف پلی پروپیلن بر کارایی و خواص مکانیکی بتن خودتراکم سبک حاوی سبکدانه های معدنی پومیس ” در مقاله زیر:

ادامهٔ «بررسی تاثیر نسبت طول به قطر(L/D) الیاف پلی پروپیلن بر کارایی و خواص مکانیکی بتن خودتراکم سبک حاوی سبکدانه های معدنی پومیس»