نوشته شده در دیدگاه‌تان را بنویسید

مقاوم سازی لرزه ای ستون های بتن مسلح

در مقاله زیر با تحقیق و بررسی بر روی مقاوم سازی لرزه ای ستون های بتن مسلح به نتایج جالبی در این مورد رسسیده اند. در انتها نتایج را برایتان آورده ایم؛ اما برای خواندن کل مقاله به لینک انتهای پست مراجعه نمایید.

با وقوع زلزله های مخرب در سطح جهان، بهسازی اعضای سازه های موجود امری اجتناب ناپذیر شده است. ستون های بتنی مسلح به عنوان مهم ترین عضو در ساختمان ها و پل ها در طی زلزله های اخیر آسیب های مختلفی را تجربه کرده اند. عمده این آسیب ها را می توان به مقاومت فشاری کم بتن، ناکافی بودن تعداد آرماتورهای عرضی و گسیختگی وصله ها نسبت داد. از جمله روش های موثر در بهبود علمکرد لرزه ای ستون های بتن مسطح استفاده از نوارهای فلزی پیش تنیده به فرم محصور کننده های خارجی فعال می باشد کهموجب بهبود خواص مکانیکی عضو تقویت شده می شود. در پژوهش حاضر، بهسازی ستون های دایره ای بتن مسلح در دو حالت بدون تقویت و تقویت شده با نوارهای فلزی پیش تنیده و با جزئیات مناسب تحت بار محوری ثابت و بار جانبی چرخه ای با استفاده از نرم افزار عناصر محدود ABAQUSv12 مورد بررسی قرار گرفته است. ضعف های عمدی در مشخصات مصالح ستون ها شامل کاهش مقاومت فشاری بتن، کاهش مقاومت میلگردهای طولی و عرضی و همچنین کاهش تعداد میلگردها جهت بروز رفتار نامطلوب ستون در نظر گرفته شده و تأثیر تقویت ستون های معیوب با نوارهای فلزی پیش تنیده در بهبود نقص های اعمال شده، بررسی گردید. با استفاده از نتایج بررسی ها میزان کارایی روش مقاوم سازی در جهت بهبود پارامترهایی چون شکل پذیری، مقاومت برشی، سختی و میزان جذب انرژی ستون ها تأئید شد. در انتها با ایجاد تغییراتی در نحوه محصورسازی ستون ها با نوارهای فلزی پیش تنیده مانند افزایش فاصله نوارها و افزایش تراز نیروی پیش تنیدگی، مقایسه ای بین عملکرد ستون های تقویت شده انجام گرفت.

بیشتر بخوانید:
الیاف فولادی تهران
مایع فوم بتن نانو
فوق روان کننده بتن

نتایج حاصل از تحقیق در مورد مقاوم سازی لرزه ای ستون های بتن مسلح

در پژوهش حاضر رفتار ستون های بتن مسلح در دو حالت بدون تقویت و تقویت شده با نوارهای فلزی پیش تنیده بر مبنای مدل سازی عنصر محدود مورد بررسی قرار گرفت. در تمامی مدل سازی ها ستون ها تحت تأثیر توام بار محوری و بارگذاری چرخه ای قرار گرفتند. با ایجاد سه ضعف عمده در ستون- کاهش مقاومت بتن، کاهش توام مقاومت بتن پوشش و مقاومت میلگردهای طولی و عرضی، کاهش تعداد میلگردهای طولی و افزایش فاصله میلگردهای عرضی، جهت بروز رفتار نامطلوب اقدام شد. در ادامه به منظور رفع نقایص موجود، مدل سازی ستون های مقاوم سازی شده با نوارهای پیش تنیده صورت گرفته و مقایسه ای به لحاظ بهبود در مقاومت برشی، شکل پذیری، سختی و میزان انرژی جذب شده ستون ها انجام شد و نتایج حاصل مورد بررسی قرار گرفت. در نهایت مقایسه ای بین ستون های تقویت شده با ایجاد تغییراتی در نحوه محصور سازی آن ها از قبیل افزایش فاصله نوارهای فلزی و افزایش تراز نیروی پیش تنیدگی انجام گرفت. با بررسی نمودارها و جداول به دست آمده در پژوهش حاضر می توان به نتایج زیر اشاره نمود:

  • در بیتن ستون های بدون تقویت معیوب، ستون c2- ستون با کاهش مقاومت بتن، بیشترین شکل پذیری را دارا می باشد.
  • با مقاوم سازی ستون های معیوب با استفاده از نوارهای فلزی پیش تنیده، مقاومت برشی آن ها افزایش می یابد، ولی به مقاومت برشی ستون های مرجع نمی رسد.
  • با مقاوم سازی ستون های معیوب توسط نوارهای فلزی پیش تنیده، سختی آن ها افزایش می یابد.
  • میزان انرژی جذب شده با مقاوم سازی ستون ها در طی سیکل ای جابجایی یکسان افزایش می یابد، ولی میزان انرژی جذب شده کلی برای این ستون ها به دلیل متحمل شدن سیکل های جابجایی کمتر، کاهش نشان می دهد.
  • با افزایش فاصله بین نوارها، شکل پذیری و میزان انرژی جذب شده کلی ستون کاهش می یابد، ولی مقاومت برشی و سختی ستون مقاوم شده تقریبا بدون تغییر باقی می ماند.
  • افزایش تراز نیروی پیش تنیدگی از مقدار یک سوم تنش تسلیم به بعد، تأثیری در شکل پذیری، مقاومت برشی و سختی ستون مقاوم سازی شده ندارد و فقط مقدار انرژی جذب شده افزایش می یابد.

جهت مطالعه کامل مقاله را از اینجا دانلود کنید.

پروژه های کف سازی بتن با بتن سخت تان را به آتروپات بسپارید.

آتروپات مجری فوم بتن در تبریز

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *