نوشته شده در دیدگاه‌تان را بنویسید

بررسی تأثیر سایش جداگانه پوزولان و کلینکر بر مشخصات فنی سیمان

در این مقاله به بررسی تأثیر سایش جداگانه پوزولان و کلینکر بر مشخصات فنی سیمان پرداخته اند، که در متن زیر به مشخصات مهم آن اشاره شده، اما جهت مطالعه کامل مقاله می توانید از انتهای متن، مقاله را دانلود و مطالعه نمایید.

چکیده مقاله

مطابق منابع متعدد، پوزولان ها بهبود دهنده خواص سیمان می باشند. با توجه به امکانات موجود در اکثر کارخانجات سیمان کشور، سایش همزمان کلینکر و پوزولان مورد استفاده قرار می گیرد. ولی با توجه به تجربیات و تحقیقات انجام شده مبنی بر تأثیر مناسب تر سایش جداگانه پوزولان و کلینکر بر کیفیت سیمان، در این مقاله به این موضوع پرداخته می شود. به نظر می رسد سایش همزمان کلینکر و پوزولان با توجه به ضرایب سایش پذیری مختلف کلینکر و پوزولان، موجب 2 فازی شدن سیمان و بروز نقایصی گردد. لیکن میزان این تأثیر و نحوه اثر گذاری چندان روشن نمی باشد. در این مقاله برای بررسی این موضوع یک نمونه کلینکر تهیه گردید. پس از آنالیز شیمی و مطالعه میکروسکوپی، سیمان سازی آزمایشگاهی صورت گرفت. در فاز اول سیمان سازی آزمایشگاهی نمونه های حاوی 0 درصد، 5 درصد، 10 درصد و 27/5 درصد پوزولان تهیه شدند که سایش کلینکر و پوزولان هم زمان صورت گرفت. در فاز دوم 4 نمونه سیمان محتوی پوزولان های مذکور تهیه شدند. با این تفاوت که سایش کلیننکر و پوزولان به طور جداگانه انجام گردید. 7 نمونه سیمان آزمایشگاهی تهیه شده مورد آزمایش های تعیین مانده روی الک های 90،45 و 32 میکرون، دانه بندی لیزری، نرمی، گیرش اولیه و نهائی، مقاومت فشاری 2، 7 و 28 روزه ملات استاندارد و مقاومت فشاری 7، 28 و 90 روزه بتن قرار گرفتند. مشخصات ظاهری بتن های تازه نیز ثبت و مقایسه گردید. نتایج نشان می دهد که در مقادیر کم پوزولان سایش جداگانه یا هم زمان کلینکر و پوزولان تأثیر متفاوت و مشخصی در مشخصات فنی سیمان و بتن نداشته اند و در واقع وجود پوزولان باعث بهبود کارایی بتن و همچنین افزایش 21-15 درصد مقاومت فشاری 28 روزه و 6-4 درصد مقاومت فشاری 90 روزه بتن می شود. از این رو مصرف حدود 5 درصد پوزولان به علت بهبود دانه بندی سیمان، کاربرد بتن را بهتر می نماید. در مقادیر زیاد پوزولان نیز سایش جداگانه موجب افزایش حدود 40 درصد مقاومت فشاری ملات و بتن 28 روزه، 15 درصد افزایش ذرات بین الک 3 تا 30 میکرون سیمان و کاهش کارپذیری بتن نسبت به سایش همزمان می گردد. همچنین در کارایی برابر، با افزایش پوزولان نسبت w/c را افزایش می یابد.

نتیجه گیری مقاله

  1. در مقادیر کم پوزولان سایش جداگانه یا همزمان کلینکر و پوزولان تأثیر نامناسبی در مشخصات فنی سیمان و بتن نداشته بلکه باعث 21-15 درصد بهبود مقاومت 28 روزه و 4-6 درصد بهبود مقاومت 90 روزه بتن می شود.
  2. این بهبود مقاومت سیمان حاوی 5 درصد پوزولان در مقاومت ملات منجر به بهبود 9-8 درصد مقاومت 28 روزه می گردد.
  3. در مقادیر زیاد پوزولان سایش جداگانه نسبت به روش سایش همزمان موجب بهبود بیش از 40 درصد افزایش مقاومت ملات و بتن 28 روزه می شود.
  4. در مقادیر زیاد پوزولان سایش جداگانه نسبت به روش سایش هم زمان باعث بهبود 15 درصد دانه بندی سیمان و کاهش کارپذیری بتن می گردد.
  5. مصرف حدود 5 درصد پوزولان به علت بهبود دانه بندی سیمان کاربرد بتن را بهتر می نماید.
  6. در کارایی برابر، با افزایش پوزولان نسبت w/c را افزایش می یابد.

آتروپات بتن

جهت مطالعه روش های تحقیق و نتایج دقیق این مقاله به اینجا مراجعه کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *