نوشته شده در دیدگاه‌تان را بنویسید

مقایسه ضوابط آیین نامه تحلیل لرزه ای در ترکیب مولفه های متعامد زلزله

با توجه به مطالعات انجام شده در مقاله مقایسه ضوابط آیین نامه تحلیل لرزه ای در ترکیب مولفه های متعامد زلزله می توان نتیجه گرفت که بحث تحلیل چند جهته هنوز جایگاه اصلی خود را در تحلیل و طراحی عملی سازه ها بدست نیاورده است و ضوابط آیین نامه اي در بسیاري موارد از جمله انتخاب رکورد هاي زلزلـه، مقیـاس نمـودن مولفه هاي رکورد زلزله، نحوه اعمال مولفه هاي شتاب به سازه، تحلیل هاي غیر خطی و تعریف شاخص هاي خرابـی روش هـاي یکسانی را ارائه نمی نمایند. تجربه و تحقیقات بیشتري در این زمینه براي رسیدن به راهکارهاي جامع و کاربردي مورد نیاز است.

براساس مطالعات صورت گرفته براي تحلیل چند جهته موارد زیر قابل توجه می باشند:
1 -در صورت وجود شتاب نگاشت هاي حقیقی سازگار براي منطقه مورد نظر، استفاده از شتابنگاشت هاي موجود در تحلیل چند جهته در اغلب ضوابط توصیه می شود. در صورت عدم وجود شتابنگاشت هاي سازگاري با شرایط منطقه می توان از شتابنگاشت هایی که منطبق با طیف طراحی منطقه باشند استفاده کرد.
2 -استفاده از ضریب 4/1 برابر طیف آیین نامه که در آیین نامه 2800 توصیه شده است، تا حدودي محافظه کارانه بوده و مقدار 3/1 توصیه شده در آیین نامه هاي دیگر می تواند به نتایج واقعی تري منجر شود.استفاده از ضرایب محافظه کارانه موجب می شود که عملاً ضریب اطمینان موثر در تحلیل هاي تاریخچه زمانی که روش دقیق تري نسبت به روش هاي استاتیکی هستند بر خلاف منطق مهندسی بالاتر بوده و در نتیجه تمایل به استفاده از مزایاي بالقوه این روش تضعیف می شود. انتظار می رود در ویرایش هاي بعدي آیین نامه این ناسازگاري به نحوي تعدیل شود.
3 -در مورد تحلیل چند جهته در ناحیه غیر خطی هنوز اتفاق نظر جامعی بین متخصصین به وجـود نیامـده و تحقیقـات وسیعنر کاربردي در این زمینه لازم و ضروري به نظر می رسد.
4 -علیرغم مطالعات فراوان جهت محاسبه زاویه بحرانی مولف ه هاي زلزله، هنوز نتیجه قطعی در این ارتباط وجود نـدارد و بهتر است با تغییر زاویه اعمال مولفه هاي زلزله با بازه مناسب پاسخ ماکزیمم سازه، به طور مستقیم محاسبه شود.

جهت مطالعه روش های تحقیق و نتایج دقیق این مقاله به اینجا مراجعه کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *